Cân đóng bao thể lỏng SDBY-Y

Đặc điểm của sản phẩm:
Hai phương thức thao tác là bằng tay hoặc tự động.
Tự động kiểm tra cân rỗng và thao tác làm sạch.
Tự động tính toán, tính trọng lượng tích lũy, in.
Cảnh báo chênh lệch cho phép.
Phán đoán sự cố.
Chức năng một cân cuối cùng.
Lựa chọn chức năng nhận hàng/ phát hàng.
Đầu nối thông tin nối tiếp chuẩn.
Thông số kỹ thuật:
y liqui