Máy phun chân không kiểu nằm SSHJ-z

Truyền động chính áp dụng truyền động của thiết bị giảm tốc đôi, ổn định hơn.
Dung dịch được thêm dưới độ chân không nhất định, đều hơn, chính xác hơn, tỉ lệ thêm vào có thể đạt 15%-20%, đồng thời có thể thẩm thấu vào bên trong liệu hạt.
Tính kín tốt, lượng dư thừa nhỏ.