Thiết bị điều chất thức ăn mồi loại hai lớp dòng máy STZG

Thích hợp cho các loại máy ép viên cũ cải tạo sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản

Technical parameters:

Loại model:STZG40

Công suất(KW):5.5

Năng suất(t/h):2-14

Các dòng model phù hợp:SZLH400、420 Pellet mill